Parasarap

Para-isra’ nin Sinarapan. A piosar niyang pang-sarok nin sinarapan amo a pi-ba’nong SARAP.
Sa ngo-wan da’ na yo mga sina-o’nang PARASARAP. A pigamin ngowan sa sarap amo ano ‘net’ na plastic – be’ke’ na yo purao na gibo sa banda-la’.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *