Sinarapan

Ba’no nga Syensa:

Mistichthys luzonensis

Amo adi a is-ra’ na pinakapidiw. Ading pangaran na adi nagbuswak sa pinagi-gamit na pang-rake’p niyade na pi-ba’nong SARAP.  Yo mga o’nang sarap nigamit nin puraw na enabe’x alin sa tane’m na abaka.

« Back to Glossary Index

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *