Archives: Knowledge Base

March 8, 2016 Buhi Online No comments exist

[English} while, at the same time; “Abang nagi-oroingao’ magrorolampaso.” [While taking a break scrub the floor.“] [Boie’nen] kasabay o sa sabay a panaon o pangyayari; “Abang nasololo’ yo tindaan ni…