Archives: Knowledge Base

March 8, 2016 Buhi Online No comments exist

damag o kalayong nagipisik alin sa sintikan nin dowang makisil nga bagay are’g baga nya ‘flintstone’ [spark} bigla’nga pagdabadaba nin damag o kalayo are’g baga nya pag silyab nin posporo…

November 21, 2015 Buhi Online

Amo adi ana o’nang bina’nong pinakapidiw nga isra’ sa ekep na kina’ban ag tina’wan nin ngaran pang sensya kaso taon 1902 ni H. M. Smith na: Mistichthys Luzonensis. The Smallest…

November 23, 2015 Buhi Online No comments exist

(Eng) word pinakapidiw nga parte nya sasabye’n na agko e’sad a gostong sabye’n sa pagisabi o kaya man sa pagisorat; pigamit a solsog kaiba a ibang parte nya esad a…

November 23, 2015 Buhi Online No comments exist

(Eng) dictionary libro nin mga solsog Boie’nen kaiba a mga gostungsabyen nyadi. alin adi sa dowang solsog nga SOlsog ag sasSABIye’na pinagsogrong. ading ba’gong solsog nga adi amo ana ba’no…