Archives: Knowledge Base

March 8, 2016 Buhi Online No comments exist

damag o kalayong nagipisik alin sa sintikan nin dowang makisil nga bagay are’g baga nya ‘flintstone’ [spark} bigla’nga pagdabadaba nin damag o kalayo are’g baga nya pag silyab nin posporo…

November 21, 2015 Buhi Online

Amo adi ana o’nang bina’nong pinakapidiw nga isra’ sa ekep na kina’ban ag tina’wan nin ngaran pang sensya kaso taon 1902 ni H. M. Smith na: Mistichthys Luzonensis. The Smallest…