silyab

March 8, 2016 Buhi Online No comments exist
  1. damag o kalayong nagipisik alin sa sintikan nin dowang makisil nga bagay are’g baga nya ‘flintstone’ [spark}
  2. bigla’nga pagdabadaba nin damag o kalayo are’g baga nya pag silyab nin posporo [ignite] “Biyo’ akong na-andax ag nasostoan yo suminilyab yo lanang mare’ge’n nga init sa kawale'”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *