tambe’ng

December 11, 2015 Buhi Online No comments exist

Code Embed: Cannot use CODEubl as a global code as it is being used to store 2 unique pieces of code in 2 posts

  1. gamit sa pangrake’p nin dake’xeng isra’ areg baga nya aro’an nga talosog, karpa ag iba pang kaare’g;
  2. matrabao ading klasing pang-isra na adi dael dake’l a kaipoan nga gamit, tao saka panaon; sa ngowan baga nang napra’ na adi sa Boie’;
  3. pipalibot ading tambe’ng na da’ tikang na made’dlagan ana mga isra nga napongpong sa le’eg saka pi watwat yo mga waterlili ag ragpa sa le’e’g saka pieram-iram nga pipa-ayak-pit a le’e’g tanganing madale’ marake’p yo mga isra’ na nagi inwang makadlag sa tambe’ng.
  4. yo mga para tambe’ng nyadto nakaobo’ag nagisanlig sa tambe’ng patalikod saka iramiram nga nagi e’seg patagilid ag pag nakakapkap na nin isra pi gemle’ tolos nin nya sakanyang kame’t
  5. a pagitambe’ng nangangaipo nin tabon o kaya pampang nin katbagan areg nya sowong o sapa na agko pile’man nin isra’ are’g nya talosog, ito, carpa ag iba pa;
  6. nakapagitam-be’ng sana sa e’bas a te’ngte’ng nin katbaga na da’ rare’m nga palabe’w nin yo mga para tambe’ng; ana tigsad nya tambe’ng dapat palabe’w maray sa para tambe’ng na agko naka-botwa’ nga a tig-sad dapat de’ makaolaptik a isa’ palowas lalo na yo mga karpa kin adi beyong nagiolaptik palwas sa katbag.

[English]

  1. portable bamboo-fishing fence or weir;
  2. its look is similar to a sheet of sushi mat with one end of the slats made pointed for easy planting into the ground at the bottom of the water.
Tambe’ng is a Boie’nen for this ancient fish-catching implement. It could be roughly translated to English as: Portable Bamboo-Fishing Fence or Weir.
Portable Bamboo Fishing Fence or Weir or TAMBE’NG in the Boie’ Language

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *