Se-se-ngan

TACAY by RYAN CUATRONA – Animahenasyon PH | Facebook

A mato-o’d, ngowan ko sana naman narenge’g ading sa’ten a SOLSOG [word?] nga PA-DAYA’ dide sa videong adi. PA-DAYA’ = ‘trick’ sa Ingles. E’xe’y nang panaon nyo nare’nge’g ko ading PINAKA-MAWRE [better choice than OLTIMO that is Spanish in origin?]

Pareo ko baga, kin da’ kita nya mga bagadi – dagos-dagos na sana ana pag ros-ros nya sa’te’n a sadiring sasabyen abot sa panaon na ma-e’da na ading mga entetere’ a mga solsog tang bagadi.

Are’g baga nya mga solsog nga adi:
KARARAO
A-X’AKE
A-X’AT
KOLA-LAGBAO,
KODAY-DAY
AP-RE’S

Agko pa kaya’ sa sa’te’n a mga ka-aginan a nak-kaintende nyadi sa mga ngowan?

MABALOS SA NGA’MIN!!!

 

allowfullscreen>

Posted by Buhi Online on Thursday, July 14, 2011