Bino'tong ag Tine'te'

Kin da’ poro nin daon batag a pang potos sa pag-bo’tong; naiimo man a ordenaryong daon na ilado ag pibariwas sa mga ‘supermarket’. a kaipoan sana agko ‘wax o parchment paper nga pamonda sa daon nganing makasagundong adi ag magpake’se’g sa potos nya bino’tong.

Potos nga Bino'tong

Bino'tong Mana'ge'm Bodbod Asukar sa Bino'tong Bino'tong! Ay Onong Siram