TACAY by RYAN CUATRONA – Animahenasyon PH | Facebook

A mato-o’d, ngowan ko sana naman narenge’g ading sa’ten a SOLSOG [word?] nga PA-DAYA’ dide sa videong adi. PA-DAYA’ = ‘trick’ sa Ingles. E’xe’y nang panaon nyo nare’nge’g ko ading PINAKA-MAWRE [better choice than OLTIMO that is Spanish in origin?]

Pareo ko baga, kin da’ kita nya mga bagadi – dagos-dagos na sana ana pag ros-ros nya sa’te’n a sadiring sasabyen abot sa panaon na ma-e’da na ading mga entetere’ a mga solsog tang bagadi.

Are’g baga nya mga solsog nga adi:
KARARAO
A-X’AKE
A-X’AT
KOLA-LAGBAO,
KODAY-DAY
AP-RE’S

Agko pa kaya’ sa sa’te’n a mga ka-aginan a nak-kaintende nyadi sa mga ngowan?

MABALOS SA NGA’MIN!!!

[contact-form][contact-field label=’Pangaran:’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Barangay na Ginikanan sa Boie[:’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Gostong Ipa-abot (Comment)’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]