Raket Baxe’y

A solsog a BAXE’Y (house, i.e. any type of permanent dwelling structure) ag SE’XANG (jaw) amo adi a dowa sa pinaka lawe’ na tabil (word?!) nga Boie’nen para sa mga be-ke’ taal a taga Boie’.

Raket Baxe'y is the iconic picture of the Filipino Bayanihan spirit of community involvement and helpfulness. 'Raket' is a Boie'nen word that literally means 'shift'; BAXE'Y means HOUSE.
Raket Baxe’y is the iconic picture of the Filipino Bayanihan spirit of community involvement and helpfulness. ‘Raket’ is a Boie’nen word that literally means ‘shift’; BAXE’Y means HOUSE.

 

Ka sog-rong nya-di ana SE’XANG. Ana ostong magsolsog sa Boie’nen malaoyay pag-reng-ge’n. Ading ane’ng-aneng na Si Manang Pulana agko pagka-soro-sarawat a pa-abot kaya’ sana, maski na; alang-alang sa maray a pagmonaw ta nya sa’ten a solsog (language?) ke’ten ta:

SI MANANG PULANA (sa Boie’nen)*

Si Manang Pulana nag panik sa te’ba’,
Na le’s-le’s nyo saya, nakita nyo letra;
Kaso basaen ko si, o ko; si, a, ka;
Nga kin bibilogon sadiri ta na ika. 

Si Manang Pulana nag binwit sa bobon,
Sine’badan pantat, kasiling binaton;
Kaso onga’en ko kin onong pinae’n,
Owating pute’ nga agko ge’le’ng-ge’leng. 

*lyrics translated to Boie’nen by Benjamin Caveria (D)